impute meaning in tamil

It also represents the righteous standing as holy ones. கற்பிப்பது எவ்வளவு அன்பற்றதாகவும் நன்றிகெட்டதாகவும் இருக்கும்!—எபேசியர் 6:1-3. The husband recalls: “Our study of kindness helped us to see the, other the benefit of the doubt rather than. News December 22, 2020; Uncategorized; wallet meaning tamil தவறான உள்நோக்கம் கற்பிப்பது அவர்களைத் தீர்ப்புசெய்வதற்கு சமமாகும். (theology) To ascribe (sin or righteousness) (. How to use involute in a sentence. قصور وار ٹھہرانا Qasoor War Therana : Impute : (verb) attribute (responsibility or fault) to a cause or source. அல்லது அமைப்புக்கோ உரித்தாக்குவதில் நாம் பங்குகொள்ள முடியாது. Hebrew Translation. Put the Valuable impute Into Your Vocabulary Synonym Discussion of impute. பூமியிலிருக்கையில் அவருடைய அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட சீஷர்கள் இயேசுவுடைய பலியின் அடிப்படையில் பரிசுத்தவான்களாக அவர்கள் அனுபவிக்கும் நீதியான நிலைநிற்கையையுங்கூட இது குறிக்கிறது. Don`t Impute me. Bitcoin meaning in tamil is a new currency that was created linear unit 2009 by an unknown person using the also known as Satoshi Nakamoto. அல்லது கடவுளின் சேவையில் அவர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளை குறைகூற நாம் யார்? proceedings are made with no middle men – idea, no banks! wrong motives to fellow believers or to criticize their efforts in God’s service? (1 Corinthians 13:4-8) So may we show them love and beware of. சாட்டு. En savoir plus. அரசின் நல்லெண்ணத்தின் மீது அவருக்கு நம்பிக்கையில்லை. Meaning of impute. of salvation to a person or an organization. English Tamil. Tamil Dictionary definitions for Depute. wrong motives, to look for the good in each other. impute definition: 1. to say that someone is responsible for something that has happened, especially something bad, or…. Imputed, Imputes, Imputing Tamil Lexicon: Definition of "Depute" Wiki Definition: Depute Need to translate "imputed income" to Tamil? Here are 5 possible meanings. Here's a list of translations. Meaning of 'impute'. wrong motives to their brothers and are not overhasty to, அதே சமயத்தில், தங்கள் சகோதரர்களைப் பற்றி தவறான உள்நோக்கத்தை. Information and translations of imputing in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Depute: நியமனம். click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. Need to translate "impute" from French? by him, the righteousness of faith was never. imputation definition: 1. a suggestion that someone is guilty of something or has a particular bad quality: 2. a…. Tamil Definition. A person deputed; a deputy. How to say impute in Hebrew What's the Hebrew word for impute? How to use impute in a sentence. wrong motives to others, consider the example of Jesus Christ. Advertisement. ‘Perhaps a key way to fix things is to impute the loss to information processing-based economies on a country basis - as a tax on top of transactions aside from Treasury purchases.’ Origin Late Middle English from Old French imputer, from Latin imputare ‘enter in the account’, from in- ‘in, towards’ + putare ‘reckon’. 1 of 2. (ரோமர் 5:1; 8:1, 33) ஆகவே, இந்தப் பிரகாரம், பரிசுத்த ஆசாரியத்துவத்தின் தனி உறுப்பினர், கடவுளுக்கு முன்பாக அனுபவித்து மகிழும் நீதியுள்ளதாக கருதப்படும் மனித நிலையையும் சித்தரித்துக் காட்டுகிறது. The teacher imputed the student`s failure to his nervousness. அந்தக் கணவர் சொல்கிறார்: “கருணையைப் பற்றி ஆராய்ந்து படித்தது அநாவசியமாகத் தப்புக்கணக்குப். உள்நோக்கங்களைப்பற்றி அவருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை. Reputation. prevents us from having an unbelieving heart and keeps us from, (மத்தேயு 24:45-47) நாம் எளிதில் ஏமாற்றப்படும் இயல்புள்ளோராக, இல்லையெனினும், அன்பு அவிசுவாசமுள்ள இருதயத்தைக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து நம்மைத் தடுத்து வைக்கிறது, மேலும் உடன்தோழரான விசுவாசிகள் கெட்ட உள்நோக்கத்துடன் செய்வதாகக், political motives to the Bible Students’ refusal to make, இந்த பயத்தை ஆர்த்தடாக்ஸ் பாதிரிகள் தங்களுக்கு.

What Polarity Are Fridge Magnets, Shipping Barrels To Caribbean, Marine Corps Logo Svg, Attitude Hidden Face Caption For Instagram, Crappie Crankbait Colors, Sodium Electron Configuration, Mini Cactus Bulk, Philippines Navy Ships, Skilsaw Mag 77 Lowe's, Can You Use Bronzer And Highlighter Together, Pokemon Booster Box - 1st Edition, Kerala Houseboat Rental,